Jilin Province Duoduo Tiansheng Metal Ceramic Technology Co., Ltd.

Uniform Social Credit Code (USCC):912207017710864982 Songyuan City, China www.sydaduo.com