Zhengzhou Yingcheng Technology Co., Ltd.

Uniform Social Credit Code (USCC):91410182170388036F Zhengzhou, China http://www.cnyincheng.com