Xiamen Songyuan Electronics Co., Ltd.

Uniform Social Credit Code (USCC):91350211556237564T Xiamen, China http://www.xmsunyear.com