Xinji Naxin Electronic Materials Co., Ltd.

Uniform Social Credit Code (USCC):91130181740194859H Shijiazhuang City, China www.chemnx.com